TAXWORLD: Inheritance Tax, Income Tax....


 

www.taxworld.org
Last update 05/29/2005

Tax Books and Guides
Tax Sites
Tax Forms
Tax Research
Tax Stats
Hometown
Tax Policy
 
 
Tax History
The Language of Tax
(New Additions)
Tax News
 
 
Taxpayer Advocate
Tax Associations (updated)
U.S. Tax Court
Inheritance Tax
Humor and Quotes
SIPPS

 

Tax in Chinese

tax shui shou
taxpayer na shui ren
tax burdener fu shui ren
tax avoidance bi shui
tax evasion tou lou shui
tax system shui zhi
income tax suo de shui
VAT zeng zhi shui
excise tax xiao fei shui
estate tax yi chan shui
gift tax zeng yu shui

Contributed by Wang Yi


Return to Language Index

Director@taxworld.org