TAXWORLD: Inheritance Tax, Income Tax....


 

www.taxworld.org
Last update 05/29/2005

Tax Books and Guides
Tax Sites
Tax Forms
Tax Research
Tax Stats
Hometown
Tax Policy
 
 
Tax History
The Language of Tax
(New Additions)
Tax News
 
 
Taxpayer Advocate
Tax Associations (updated)
U.S. Tax Court
Inheritance Tax
Humor and Quotes
SIPPS

 

Tax in Polish

abatement obnizka podatku
accelerated depreciacion przyspieszona amortyzacja
accounting bases podstawa wymiaru
accumulated earnings tax podatek od zakumulowanego zysku
acquisition cost koszt nabycia
added value wartoœć dodana
additional tax domiar podatku
adjustment korekta
admission tax podatek od oplaty za wstęp
age relief ulga z tytulu wieku
airport tax oplata lotniskowa
alimony alimenty
allowances ulgi podatkowe
amortisation amortyzacja
antiavoidance measures   œrodki zapobiegajace unikaniu podatków
appeal odwolanie
appreciation wzrost wartoœci
appropriated tax podatek celowy
artificial transaction transakcja fikcujna
assessable income dochód podlegajacy opodatkowaniu
average cost koszt przeciętny
average rate of income tax przeciętna stawka podatku dochodowego
back taxes zalegle podatki
bad debts dlugi nieœciągalne
balance sheet bilans
basic rate stawka podstawowa
tax bill projekt ustawy podatkowej
book value wartoœć księgowa
budget law prawo budżetowe
cannons of taxation zasady podatkowe
capital distribution podzial kapitalu
capital losses straty kapitalowe
capital gains zyski kapitalowe
income from capital dochód z kapitalu
carryback przenoszenie wstecz
carryforward przenoszenie w przód
casualty loss strata losowa
certificate of origin œwiadectwo pochodzenia
charges obciazenia
collection of tax pobór podatku
company income tax podatek dochodowy od spólek
consumption tax podatek konsumpcyjny
copyright royalties honoraria autorskie
corporate income tax podatek dochodowy od osób prawnych
coupon tax podatek od dywidendy
current assets aktywa biezace
customs duties oplaty celne
declaration deklaracja
deductions potrącenia
depreciation amortyzacja
direct taxes podatki bezpoœrednie
donation duty oplata od darowizny
double taxation podwójne opodatkowanie
dutyfree zone obszar wolnoclowy
equalization tax podatek wyrównawczy
excise duty akcyza
exemptions zwolnienia
expenditure tax podatek od wydatków
export duty clo eksportowe
face value wartoœć nominalna
fees oplaty
final tax podatek ostateczny
tax forms formularze podatkowe
free trade area obszar wolnego handlu
gift tax podatek od darowizn
gross profit zysk brutto
income dochód
indirect taxes podatki poœrednie
individual income tax podatek dochodowy od osób fizycznych
inheritance tax podatek od spadków
invoice basis zasada fakturowania
levy danina
local taxes podatki lokalne
lumpsum taxation zryczaltowane opodatkowanie
marginal rate of tax krańcowa stawka podatkowa
market value wartoœć rynkowa
most favoured nation status klauzula największego uprzywilejowania
municipal taxation podatki miejskie
net income dochód netto
tax neutrality neutralnoœć podatkowa
tax oasis oazy podatkowe
payroll tax podatek od wynagrodzeń
personal income tax podatek dochodowy od osób fizycznych
pretax profits zyski przed opodatkowaniem
provisional tax podatek tymczasowy
refund of tax zwrot podatku
rental fees oplaty czynszowe
reserves rezerwy
retained earnings zyski zatrzymane
road tax podatek drogowy
road toll oplata drogowa
sales tax podatek od sprzedaży
separate taxation oddzielne opodatkowanie
source of income Ÿródło dochodu
surtax domiar podatku
tax authorities wladze podatkowe
tax avoidance unikanie podatków
tax burden obciazenie podatkowe
tax ceiling górna granica opodatkowania
tax code kodeks podatkowy
tax evasion uchylanie się od placenia podatków
tax haven raj podatkowy
tax liability zobowiazanie podatkowe
transfer taxes podatki transferowe
turnover obrót
value added tax podatek od wartoœci dodanej